☰ Meny

Vägen till ett hållbart samhälle

Att återvinna och återanvända de material som redan finns på marknaden är en viktig nyckel till ett mer hållbart samhälle. Hela vår verksamhet handlar om att värna miljön- en förbrukad vara blir till förädlad råvara och kan användas på nytt.

I dag återvinner vi över 90 % av alla glasförpackningar som sätts på marknaden vilket gör oss till världsledande. Genom att ytterligare förfina och utveckla våra processer hoppas vi snart att vi når målet 100 %.

För oss är det en självklarhet att sträva efter ekologisk hållbarhet i hela verksamheten och hålla högsta kvalitet genom hela processen. Nedan vår Miljö- och Kvalitetspolicy.

Miljöpolicy

Svensk Glasåtervinning ska:

  • Utföra miljömässig och hållbar återvinning av förpackningsglas.
  • Skydda miljön genom att förebygga och beakta miljöaspekterna vid såväl lagring, sortering som hantering av restprodukter.
  • Bedriva verksamheten så att ständiga förbättringar uppnås från miljösynpunkt.
  • Sträva efter engagemang och bred förankring av miljöfrågorna hos all personal och samarbetspartners.
  • Uppfylla alla bindande krav för yttre miljö

Kvalitetspolicy

Svensk Glasåtervinning ska:

  • bedriva verksamhet avseende insamling och förädling av förbrukade glasförpackningar i Sverige inom ramen för den s.k. producentansvarslag-stiftningen samt försäljning av återvunnet glas.
  • Ständigt sträva efter att uppfylla kundernas behov och förväntningar. Vårt agerande ska ge kunden en tydlig upplevelse av att vi levererar med precision.
  • Vi ska ha effektiv kontroll över våra processer. Detta innebär att vi har en tydlig ansvarsfördelning och att vi mäter och styr mot uppsatta mål.
  • För att vi ska utvecklas och öka vår kompetens ska alla medarbetare jobba med ständiga förbättringar i sitt arbete.
  • Kvalitet ska vara en naturlig del i det dagliga arbetet.

Återvinningsgrad

Återvinningsgraden är enligt svenska förordningens krav över 70 %. Styrelsens mål för Svensk Glasåtervinning är minst 90 %. Återvinningsgraden styr verksamheten för att garantera rätt kvalitet på inkommande material, återvinningsprocessen och garantera rätt kvalitet på slutprodukt och kundnöjdhet.

Certificate of approval

Certificate of approval

EU-kommissionens direktiv No 1179/2012 reglerar när glas upphör att vara ett avfall och blir en ny råvara.

Ladda hem